3RF2

3RF2320-1AA24 3RF2 AC51 20A 40 . C 230-460V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2320-1AA22 3RF2 AC51 20A 40 . C 24-230V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2320-1AA14 3RF2 AC51 20 A 40 DEG. C 48-460 V / 24 V DC / AC . SIEMENS
3RF2320-1AA06 3RF2 AC51 20A 40 . C 400-600V / 24V DC SIEMENS
3RF2320-1AA04 3RF2 AC51 20A 40 . C 230-460V / 24V DC SIEMENS
3RF2320-1AA02-0KN0 3RF2 AC51 20A 40 . C 24-230V / 24V DC LP SIEMENS
3RF2320-1AA02 3RF2 AC51 20A 40 . C 24-230V / 24V DC SIEMENS
3RF2310-3AA26 3RF2 AC51 10A 40 . C 400-600V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-3AA24 3RF2 AC51 10A 40 . C 230-460V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-3AA22 3RF2 AC51 10A 40 . C 24-230V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-3AA06 3RF2 AC51 10A 40 . C 400-600V / 24V DC SIEMENS
3RF2310-3AA04 3RF2 AC51 10A 40 . C 230-460V / 24V DC SIEMENS
3RF2310-3AA02 3RF2 AC51 10A 40 . C 24-230V / 24V DC SIEMENS
3RF2310-2AA26 3RF2 AC51 10A 40 . C 400-600V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-2AA24 3RF2 AC51 10A 40 . C 230-460V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-2AA22 3RF2 AC51 10A 40 . C 24-230V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2310-2AA06 3RF2 AC51 10A 40 . C 400-600V / 24V DC SIEMENS
3RF2310-1AA02 1-. 3RF2; AC51, 10A, 40 . C, 24-230V / 24V DC, SIEMENS
3RF2255-1AC35 3-PHASE 3RF2 55A 40 DEG. C 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V SIEMENS
3RF2255-1AB35 3-PHASE 3RF2 55A 40 DEG. C 48-600V / 110V AC, 2- , BLOCKING VOLTAGE 1200V SIEMENS
3RF2255-3AC45 SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SIEMENS
3RF2230-1AC45 SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 30 A 40 DEG. C 48-600 V / 4-30 V DC 3PH.-CONTROLLED SIEMENS
3RF2230-1AC35 3-PHASE 3RF2 30A 40 DEG. C 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V SIEMENS
3RF2230-1AB45 SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 30 A 40 DEG. C 48-600 V / 4-30 V DC 2PH.-CONTROLLED SIEMENS
3RF2230-1AB35 3-PHASE 3RF2 30A 40 DEG. C 48-600V / 110V AC, 2- , BLOCKING VOLTAGE 1200V SIEMENS
3RF2190-3AA44 3RF2 22.5 MM, 90 A 48-460 V / 4-30 V DC RING-CABLE CONNECTION SIEMENS
3RF2190-3AA26 3RF2, 22,5MM, 90A 400-600V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2190-3AA24 3RF2, 22,5MM, 90A 230-460V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2190-3AA22 3RF2, 22,5MM, 90A 24-230V / 110-230VAC SIEMENS
3RF2190-3AA06 3RF2, 22,5MM, 90A 400-600V / 24V DC SIEMENS

211 - 240 405
| . | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | . |