4RH74

Артикул Наименование Производитель
4RH7404-2AN88 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 400KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7404-3AN12 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 400KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7454-2AP88 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 450KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7405-3AH20 1-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR,19.05KV Siemens
4RH7455-2AJ88 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 450KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7454-3AP12 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 450KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7405-2AH88 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 400KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7405-3AH12 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 400KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7407-2AH53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 5.25KV Siemens
4RH7455-3AJ20 1-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR,19.05KV Siemens
4RH7407-3AH11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7455-3AJ12 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 450KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7407-2AH30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 3KV Siemens
4RH7407-2CH63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 400KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7407-2AH63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7407-3AH15 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 15KV Siemens
4RH7407-2CH30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 400KVAR, 3KV Siemens
4RH7407-3AH20 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 400KVAR, 20KV Siemens
4RH7407-2CH53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 400KVAR, 5.25KV Siemens
4RH7407-3CH11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 400KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7457-3AJ11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7457-3AJ15 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 15KV Siemens
4RH7457-2AJ30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 3KV Siemens
4RH7457-2CJ63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 450KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7457-2AJ53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 5.25KV Siemens
4RH7457-2AJ63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7457-3CJ11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 450KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7457-2CJ30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 450KVAR, 3KV Siemens
4RH7457-3AJ20 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 450KVAR, 20KV Siemens
4RH7457-2CJ53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 450KVAR, 5.25KV Siemens