4RH73

Артикул Наименование Производитель
4RH7304-2AJ88 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 300KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7304-3AJ12 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 300KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7307-2AF30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 3KV Siemens
4RH7307-2CF63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 300KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7307-2CF30 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 300KVAR, 3KV Siemens
4RH7307-2AF53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 5.25KV Siemens
4RH7307-3AF11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7307-3CF11 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 300KVAR, 10.5KV Siemens
4RH7307-2AF63 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 6.3KV Siemens
4RH7307-3AF15 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 15KV Siemens
4RH7307-3AF20 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR, 20KV Siemens
4RH7307-2CF53 3-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP55, 300KVAR, 5.25KV Siemens
4RH7305-2AF88 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 300KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7305-3AF12 SINGLE-PH. CAPACITOR 170KV BIL 300KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7364-2AM88 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 360KVAR 9.09KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens
4RH7305-3AF20 1-PHASE CAPACITOR BANK MIXTURE DIELECTRIC IP00, 300KVAR,19.05KV Siemens
4RH7364-3AM12 SINGLE-PH. CAPACITOR 125KV BIL 360KVAR 12.12KV IP00 DEGREE OF PROTECTION Siemens